Przybliżony czas usunięcia usterek elektronicznych to pięć dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu.
Wykonanie pełnej procedury kalibracyjnej w komorze z czystymi gazami wymaga dwóch dodatkowych dni roboczych.

 

Ogólne warunki gwarancji firmy INTEGRON Laboratorium Badawczo Rozwojowe:

 • Gwarancja poręcza dobrą jakość i prawidłowe działanie produktu.
 • Gwarancji udzielana jest się na okres 36 miesięcy na produkty i 24 miesiące na materiały eksploatacyjne.
 • Okres gwarancji trwa nie dłużej niż 48 miesiący od daty wydania jednostce pośredniczącej w sprzedaży.
 • Okres gwarancji biegnie jest od daty sprzedaży nabywcy.
 • Gwarancja zobowiązuje producenta do nieodpłatnego usunięcia wad sprzedanego produktu w terminie
  7 dni roboczych od daty dostarczenia do naprawy.
 • Kupującemu przysługuje prawo do wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad, w przypadku:
  - gdy naprawa jest niemożliwa
  - gdy po dwóch naprawach gwarancyjnych w dalszym ciągu występują w nim uznane wady
 • Eksploatacja powinna się odbywać zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, a do wyrobów do których producent
  nie dołącza oddzielnej instrukcji obsługi zgodnie z danymi zawartymi w obowiązujących normach dotyczących wyrobu.
 • Urządzenie należy wysłać wraz z kopią faktury zakupu i kompletnym wyposażeniem na adres naszej firmy:

INTEGRON Laboratorium Badawczo Rozwojowe
26-500 Szydłowiec Polska ul. Kolejowa 2c

 • Przed wykonaniem naprawy wadliwego urządzenia nabywca powinien skontaktować się z producentem w celu określenia
  zakresu uszkodzeń i objawów nieprawidłowej pracy urządzenia lub załączyć opis wspomnianych zagadnień.
 • Gwarancja traci ważność w przypadku:
  - zerwania plomb
  - uszkodzeń mechanicznych
  - uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją, niezgodną z instrukcją obsługi
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu.
 • Producent nie ponosi kosztów demontażu i montażu produktów na obiektach nabywcy.
 • Producent nie ponosi kosztów przestojów występujących po stronie nabywcy spowodowanych wadliwym
  działaniem produktu i czasem trwania naprawy gwarancyjnej.